ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ที่ตั้ง 2 ถนนจามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-313546
โทรสาร 054-228175
ชื่อเว็บไซต์ https://anubanlampang.devcm.info
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 1,620
จำนวนนักเรียนหญิง 1,748
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,368
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 261
ชื่อผู้อำนวยการ นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์