ประวัติโรงเรียน

 ประวัติสถานศึกษา

                โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอนระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 1-3) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  และระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 โดยใช้อาคารของโรงเรียนการช่างสตรี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  เปิดสอนครั้งแรกมีนักเรียน  27   คน ครู  1 คน  คือ นางสาวระเบียบ   สุขยิ่ง

                ต่อมาจังหวัดลำปางได้รับงบประมาณเป็นเงิน  255,000 บาท    เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 004   1 หลัง พร้อมโรงอาหารและห้องน้ำห้องส้วม  โดยได้สร้างบริเวณที่ดินที่ได้รับบริจาค ณ ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  และได้รับงบประมาณเพิ่มอีก  4,500  บาท   สำหรับปรับพื้นที่และสร้างบ่อน้ำในโรงเรียน   ที่ดินดังกล่าวได้รับบริจาค  จากบุคคลดังต่อไปนี้

พันเอกพิเศษพระเพ็ชรคีรี  ศรีสงคราม           บริจาค  8  ไร่  40   ตารางวา

เจ้าวิเชียร   ณ   ลำปาง                                บริจาค  3  ไร่  3  งาน  12  ตารางวา

                       รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 11 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา คิดเป็นมูลค่าในขณะนั้นประมาณ    360,000 บาท

               เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจึงย้ายนักเรียนมาเรียน ณ อาคารสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2498 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ผู้บริจาคทั้ง 2 ท่าน ได้มอบที่ดินให้กับทางราชการ โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับสร้างอาคารเรียนให้ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ และเพื่ออุทิศให้แก่เจ้าผู้ครองนครลำปาง ซึ่งเป็นต้นตระกูล   “ณ ลำปาง”   ทางราชการจึงตั้งชื่อโรงเรียน ว่า

โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

 

 

ที่ตั้ง :     โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ

               อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   รหัสไปรษณีย์ 52000   โทรศัพท์ 054-228175  

               Facebookpage :Anuban Lampang

    Website: www.anubanlampang.ac.th


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-15 10:01:07 น.